دکتر آندره فرانک دانشمندی در زمینه برنامه ریزی شهری است که برای کار در زمینه مشارکت جامعه در برنامه ریزی و همچنین تحقیق و پیشبرد آموزش برنامه ریزی و آموزش ها خصوصاً در رابطه با یادگیری مشترک بین المللی و مرتبط با جامعه مورد توجه است. او به طور منظم به عنوان سخنران اصلی آموزش برای مسائل برنامه ریزی فضایی دعوت می شود.