برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری چیست؟ سوالی کلی با دامنه ای وسیع از پاسخ های درست و مرتبط. برای پاسخ بهتر و جامع، باید عبارت ” برنامه ریزی شهری ” را تجزیه کرد. این عبارت از دو بخش برنامه ریزی و شهر تشکیل شده است. با این بخش بندی عبارت، قسمت سخت ماجرا تازه شروع شده است؛ هر دو عبارت خود مفهومی پیچیده دارند و هیچ تعریف جامع و یکدستی که مد نطر تمام صاحب نظران باشد، از آن ها وجود ندارد. با این وجود برنامه ریزی شهری مفهومی پیچیده و انتزاعی است و نباید در مواجهه با سوال برنامه ریزی شهری...

ادامه خواندن ←